15 Δεκ 2008

Αποκατάσταση λατομικών χώρων
σε δασικές περιοχές με ευθύνη των δασικών υπηρεσιών

Εγκύκλιο διαταγή από Κιλτίδη σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων - 9/12/2008 Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης απέστειλε σήμερα εγκύκλιο διαταγή στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας, με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Δασών της Περιφέρειας και στις Επιθεωρήσεις Δασών, σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων.

Ο κ. Υφυπουργός αφού επισημαίνει ότι η μη αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών εργασιών, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο φυσικό περιβάλλον και στο δασικό χώρο και έχει δημιουργήσει μια μόνιμη υποβάθμιση στα οικεία δασικά οικοσυστήματα, ζητά από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να εφαρμόσουν πιστά την κείμενη νομοθεσία προχωρώντας άμεσα σε μελέτες – εργασίες αποκατάστασης των λατομικών χώρων.

Συγχρόνως δε ζητά από τις Δασικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν τη Δασική Νομοθεσία σε περιπτώσεις λατομείων που έχουν εγκαταλειφθεί από λατόμους, κινώντας τη διαδικασία έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής και αποδίδοντας το προβλεπόμενο ποσό αυτής στον Ειδικό Φορέα Δασών προκειμένου να υλοποιηθούν υπ΄ευθύνη τους τα έργα αποκατάστασης, καθώς και να επιβλέπουν άμεσα την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε λειτουργούντα λατομεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες.

Το κείμενο της εγκύκλιας διαταγής του κ. Υφυπουργού σας επισυνάπτεται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.& ΠΡΟΣΤ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ&
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ: 210-2124661
Τηλεομοιοτυπία: 210-5244135

Αθήνα 9/12/2008
Αρ. Πρωτ: Οίκ

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της χώρας
Γενικές Δ/ νσεις Περιφερειών
1. Δ/νσεις Δασών Περιφερειών
Έδρες τους
2. Επιθεωρήσεις Δασών
Έδρες τους

Θέμα: «Αποκατάσταση λατομικών χώρων»

Σε πολλές δασικές περιοχές της χώρας υφίστανται ανενεργά λατομεία μη αποκατεστημένα, των οποίων η παρουσία αποτελεί ανοιχτή πληγή για το φυσικό περιβάλλον και το ελληνικό τοπίο.

Η περιβαλλοντική και αισθητική διατάραξη των περιοχών αυτών δηλοί μια μόνιμη υποβάθμιση των οικείων δασικών οικοσυστημάτων, λόγω της μη δυνατότητας επαναφοράς τους με φυσικό τρόπο σε κατάσταση που να προσεγγίζει την προτεραία, εξαιτίας των ισχυρών παρενεργειών που προκλήθηκαν. Η υποβάθμιση αυτή έχει αντίκτυπο στο δασικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, του οποίου η φυσική συνέχεια διακόπτεται, μη δυνάμενο να επιτελέσει συνολικά τον οικολογικό του ρόλο.

Η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, συνεπώς επιβάλλεται ,όπως άλλωστε προβλέπεται και από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και λατομικής νομοθεσίας (παράγραφος 5, άρθρου 45 Ν. 998/79, άρθρο 3 Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02, παράγραφος 3 άρθρου 8 Ν. 2115/93 κ.α.).

Έτσι, στις περιπτώσεις παλαιών ανενεργών λατομείων για τα οποία δεν υφίστατο η υποχρέωση αποκατάστασής τους, λόγω μη ύπαρξης σχετικού νομοθετικού πλαισίου που να την προέβλεπε ή εξαιτίας λόγων που αποτέλεσαν πρόσκομμα για την αποκατάσταση, με αποτέλεσμα αυτή να μην έχει πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να συντάξετε μελέτη αποκατάστασής τους, η οποία αφού εγκριθεί αρμοδίως, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.

Στις περιπτώσεις λατομείων που εγκαταλείφθηκαν και οι υποχρεώσεις των λατόμων για την αποκατάσταση των λατομικών χώρων δεν εκπληρώθηκαν, θα πρέπει να προχωρήσετε – ως έχετε υποχρέωση – στα προβλεπόμενα από τη Δασική Νομοθεσία μέτρα δίωξής τους, ενώ θα ζητήσετε την έκπτωση της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 άρθρου 8 του Ν. 2115/93, για να προχωρήσετε εσείς στην αποκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί η απόδοση του ποσού της εγγυητικής επιστολής, διά του Ειδικού Φορέα Δασών (σχετικά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3208/03), για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Σε ότι αφορά τα λειτουργούντα λατομεία, και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω, θα παρακολουθείτε την πορεία των εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, επιλαμβανόμενοι άμεσα στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων αποκατάστασης.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της παρούσας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

10 Αυγ 2008

Τα λατομεία στη Λαμία,
μετά και τη συνέλευση της Δίβρης

10.8.2008
Η πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και η δημοπράτηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στις 20 Αυγούστου λατομικών θέσεων, που βρίσκονται κοντά στη Δίβρη και στη θέση Μαγούλα και Μαγουλόραχη, συνάντησαν, όπως ήταν επόμενο, την αντίθεση όλων των κατοίκων της Δίβρης, του δημάρχου Λαμίας, καθώς και όλων όσων βρέθηκαν την Παρασκευή το βράδυ στη λαϊκή συνέλευση στην πλατεία του χωριού. Οι κάτοικοι της Δίβρης είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τη δημοπράτηση αλλά και καμιά εγκατάσταση λατομικής επιχείρησης στην περιοχή της Μαγούλας και Μαγουλόραχης.

Εδώ ο δήμαρχος και οι άλλοι παράγοντες των φορέων της Δίβρης κατά τη συνέλευση

Η Λατομική Περιοχή Λαμίας, η οποία θεσμοθετήθηκε και οριοθετήθηκε το 1994, έγινε με όρους όχι συμμετοχής. Με αποτέλεσμα η μη ενημέρωση και των κατοίκων της Δίβρης σε ό,τι αφορά τα όριά της, αλλά όπως φάνηκε και του ίδιου του Δήμου Λαμίας. Κανείς δεν φαίνεται να ήξερε τα όριά της. Ούτε το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο Δίβρης. Με αποτέλεσμα να οριοθετηθεί μια λατομική περιοχή 7.700 στρεμμάτων - απαράδεκτη ως έκταση - και στα όριά της να συμπεριλαμβάνονται περιοχές κοντά στο πολύ ενδιαφέρον φαράγγι και σε σπήλαια,
εικόνα από το φαράγγι της Δίβρης (φωτο Δ Κακάβας)

στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, αλλά και περιοχές που ήταν και είναι βοσκότοποι του χωριού και χειμαδιά, όπως και τα πανάρχαια μονοπάτια της.

Ο Δήμος Λαμίας μάλιστα στα πλαίσια του Leader και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας και φορέων του χωριού, υλοποιεί το τελευταίο διάστημα και πρόκειται να εγκαινιάσει μέσα στο Σεπτέμβρη, Πρόγραμμα 45.000 ευρώ ανάδειξης και λειτουργίας Δικτύου των Ιστορικών Μονοπατιών της Δίβρης, αλλά και δρόμων για ποδήλατο βουνού, αξιοποίησης παραδοσιακών προιόντων κλπ. Είναι ένα Πρόγραμμα στα πλαίσια της βιώσιμης οικοτουριστικής ανάπτυξης του όμορφου χωριού, το οποίο είναι το μπαλκόνι της Όρθρης και της Λαμίας και θέλει να κρατήσει νέους και να διατηρήσει την φυσιογνωμία του. Επίσης στα σχέδια των φορέων του χωριού είναι η ένταξη και της Δίβρης στο σχεδιαζόμενο από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας και άλλων φορέων Γεωμυθολογικό Πάρκο της Όρθρης, σε μια κατεύθυνση ανάδειξης όλων των αρχαιολογικών, ιστορικών, οικολογικών στοιχείων του ορεινού όγκου της περιοχής.

Η δημοπράτηση των λατομικών αυτών θέσεων θίγει άμεσα όλα αυτά και καταστρέφει τα όνειρα και τις προσδοκίες των Διβριωτών. Η προσβολή δε του χώρου είναι ασύγκριτη, τη στιγμή μάλιστα που αυτή η περιοχή είναι ορατή από παντού, πράγμα που δεν λήφθηκε υπόψη στη μελέτη.

Η θεσμοθετημένη Λατομική Περιοχή είναι απαράδεκτη ως έκταση, αν λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα και οι τρεις λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή της Λαμίας απ’ τη δεκαετία του ‘60, καταλαμβάνουν χώρο 350 στρεμμάτων μόνο (Κυρίτσης 160 στρ, Καλτσάς 80 στρ, Μπλάνης 105 στρ). Άρα λοιπόν και 300 στρέμματα για κάθε λατομική θέση είναι υπεραρκετά και όχι 700, που περιλαμβάνει η μελέτη. Οπότε η Λατομική Περιοχή μπορεί να λειτουργήσει με τη μισή και λιγότερη έκτασή της. Αρκεί να γίνει μια επαναχωροθέτηση των “κάτω” λατομικών θέσεων και να γίνουν ανάλογες κατατμήσεις και όχι επαναχωροθέτηση των “επάνω”, όπως προχώρησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι 1,2,3 λατομικές θέσεις είναι σε μια έκταση 2.000 στρεμμάτων. Άρα, μπορούν να χαραχθούν 7 λατομικές θέσεις και να αφεθεί ελεύθερο το υπόλοιπο κομμάτι. Με δεδομένο ότι στις 9 Σεπτέμβρη γίνεται το δικαστήριο, και ελπίζουμε να τελειώσει το ιδιοκτησιακό, δεν βλέπουμε τι θα βοηθήσει η κατά μισό μήνα νωρίτερα δημοπράτηση, η οποία μπορεί να προσβληθεί κάθε στιγμή και για να υλοποιηθεί χρειάζεται σκληρός αγώνας από όλους τους φορείς. Αγώνας που δεν έγινε χρόνια τώρα για το ξεκαθάρισμα της κατάστασης με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. Άρα νέες καθυστερήσεις

Αν η δημοπρασία γίνεται για τις υπάρχουσες λατομικές επιχειρήσεις, τότε οι τρεις από αυτές έχουν ήδη επιλέξει το χώρο και έχουν προβεί σε δαπάνες. Άρα ουσιαστικά γίνεται μόνο για τη μία. Αν πρόκειται όμως να γίνει για όποιον ενδιαφέρεται γενικά, τότε κινδυνεύει να γίνει η περιοχή αυτή της Όρθρης και της Λαμίας η λατομική περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας και όχι μόνο. Δεδομένου ότι οι ανάγκες σε αδρανή υλικά για την περιοχή της Λαμίας καλύπτονται σήμερα από τις 3-4 υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι 10 και 11 επιχειρήσεις σίγουρα θα διαθέσουν τα προϊόντα τους σε περιοχές εκτός νομού και ίσως αξιοποιώντας το λιμάνι μελλοντικά της Αγίας Μαρίνας. Μήπως οδηγούμαστε σε τέτοιες προοπτικές;

Ο απλός πολίτης καταλαβαίνει ότι όλα κινούνται με τη λογική των σκοπιμοτήτων. Στο μυαλό όλων είναι το “όποιος δε θέλει να ζυμώσει, δέκα χρόνια κοσκινίζει” και κάποιοι κάνουν κινήσεις για να κερδίζουν χρόνο. Είτε αυτό γίνεται από τους επιχειρηματίες, είτε γίνεται από τη μεριά της Διοίκησης. Και οι επιχειρήσεις τη δουλειά τους κάνουν. Οι ευθύνες όμως της Διοίκησης και του κ Νομάρχη είναι τεράστιες, δεδομένου ότι γίνονται κινήσεις, από ό,τι φάνηκε και με την εμπειρία της Δίβρης, τουλάχιστον πρόχειρες και άστοχες. Προχώρησε σε γνώση της ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και προτίμησε να έχει την αναστάτωση και τις αντιδράσεις της κοινωνίας, όπως επέλεξε τόσα χρόνια να κλωθογυρίζει διαρκώς με δικαστικές και άλλες διαδικασίες για θέματα τα οποία έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Οι αποφάσεις για την λειτουργία της Λατομικής Περιοχής και η απομάκρυνση των λατομείων είναι πολιτικές. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας και των περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων της Νέας Μαγνησίας και της Ανατολικής Λαμίας, η νομιμότητα και η ίση μεταχείριση από το νόμο, είναι πολιτικές υποχρεώσεις και αποφάσεις της Διοίκησης. Δεν μπορεί να κάνουν τους ανήξερους και τους ανήμπορους μεταθέτοντας αλλού τις ευθύνες.

Ο χρόνος και τα εκατομμύρια των ευρώ που χάθηκαν τόσα χρόνια σε νομικούς συμβούλους και δικηγόρους, σε μελετητές και παρατρεχάμενους, σε συσκέψεις και συμβούλια, σε δικαστικές συνεδριάσεις, σε εργατοώρες γενικά, αλλά και σε όλα αυτά που υποψιάζεται ο απλός πολίτης, θα μπορούσαν να πρασινίσουν κυριολεκτικά τη Λαμία.

Για τους Οικολόγους Πράσινους προέχουν τα θέματα της βιωσιμότητας και της αειφορίας, της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Επιδιώκουμε την περιφερειακή πολυκεντρική ήπια βιώσιμη ανάπτυξη με όρια και προϋποθέσεις. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά πρέπει να τελειώσει το ζήτημα των λατομείων στη Λαμία αλλά και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο δρόμος του αγώνα. Αυτόν τον δρόμο που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τόσα χρόνια να τον διανύσουν. Δεν μπορεί ο Δήμος Λαμίας να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να έρχεται, πυροσβεστικά δήθεν, να τοποθετείται κάνοντας διαπιστώσεις ή να στέλνει επιστολές και υπομνήματα.. Επιστολή έστειλε μια, δυο, τρεις φορές. Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι δέκα χρόνια τώρα στη Διοίκηση του Δήμου. Και το αποτέλεσμα…;Έπρεπε κύριε Δήμαρχε να καλέσετε τους δημότες και τους φορείς της πόλης από την πρώτη στιγμή και να μπείτε μπροστά στην προσπάθεια για λύση του προβλήματος. Αυτό που άλλοι δήμαρχοι το κάνουν, ακόμα και με απεργία πείνας.

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
http://latomeia.blogspot.com


http://www.e-ecology.gr

3 Ιουλ 2008

Λστομεία: Παιχνίδι στημένο.
Προτάσεις να κάνουμε,
αρκεί να βρισκόμαστε στα ίδια

Η τακτική του κλωθογυρίσματος και... προτάσεις να κάνουμε, αρκεί να βρισκόμαστε στα ίδια, είναι αυτό που αποκομίσαμε από τη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τα λατομεία. Αυτό που αποκομίσαμε επίσης είναι ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο κάλεσε την κοινωνία της Λαμίας να υιοθετήσει την πολιτική του "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα". Και μάλιστα τα μέσα είναι η μη εφαρμογή των νόμων και η καταπάτηση κάθε έννοιας νομιμότητας. Ο κ νομάρχης το είπε πιο κομψά. "Ανοχή - περπάτημα σε τεντωμένο σχοινί, δηλαδή νομικές ακροβασίες". Σκοπός, η λειτουργία των λατομικών επιχειρήσεων στις υπάρχουσες θέσεις για να μην υπάρξει έλλειψη αδρανών υλικών, να μην οδηγηθούν οι εργαζόμενοι στην ανεργία και να μην αυξηθούν οι τιμές των υλικών στα έργα και στην οικοδομή. Τα ίδια που ακούμε χρόνια τώρα. Εμείς θα λέγαμε ο σκοπός είναι τα συμφέροντα των λατομικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η σύγχρονη λογική των πολιτικών στελεχών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Κι αυτές είναιοι "ξεκάθαρες θέσεις και προτάσεις" που είπε ο κ νομάρχης...

Να ξεχάσουν λοιπόν οι κάτοικοι της Λαμίας και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των συνοικιών της Ανατολικής Λαμίας τις υποσχέσεις για την απομάκρυνση των λατομείων και τη λειτουργία της Νέας Λατομικής περιοχής. Είκοσι πέντε και πάνω χρόνια αγωνίζονται γι' αυτό, αλλά η πολιτεία - "κράτος λατινικού τύπου", όπως ακούστηκε από νομαρχιακό σύμβουλο της πλειοψηφίας, δείχνοντας πιθανόν τον εαυτό του και την παράταξή του - δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες, των συμφερόντων και των διαπλοκών. Ο κάθε επιχειρηματίας προσέφευγε και προσφεύγει τόσα χρόνια στον δικό του πολιτικό και κανονίζει να πάρει παράταση λειτουργίας με διάφορα νομικά τερτίπια, όπως είπε επίσης σύμβουλος της πλειοψηφίας.

Αλλά ας έρθουμε στα συγκεκριμένα. Καμιά νέα δεύτερη λατομική περιοχή δεν πρόκειται να λειτουργήσει σε 18 μήνες. Ίσως σε καμιά άλλη χώρα, ναι, και με τις καλύτερες και αγνότερες των προθέσεων... Κάνουν λοιπόν προτάσεις, γιατί οι συγκυρίες τους υποχρεώνουν, μετά την εξέλιξη στο Εφετείο. Και με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνονται σοβαρές και υλοποιήσιμες. Τα χρονοδιαγράμματα μετατοπίζονται διαρκώς (καλά του θύμισαν το τι έλεγε ο κ νομάρχης πριν ακριβώς τρία χρόνια... Τα ίδια θα λέει και μετά από δύο χρόνια;), αρκεί να τη βγάζουν "καθαρή" και να μη τους πάρουν με τις ντομάτες. Είναι τυχεροί που οι κάτοικοι των συνοικιών της Ανατολικής Λαμίας βρίσκονται στη χειρότερή τους στιγμή, σε ό,τι αφορά τα όργανα συμμετοχής. Πού είναι τα Συνοικιακά Συμβούλια, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Λαϊκές Συνελεύσεις και οι Επιτροπές για την απομάκρυνση των Λατομείων. Πού είναι οι μαύρες σημαίες και τα κλεισίματα των δρόμων, πού είναι οι επιτροπές αγώνα, οι παραστάσεις και οι μηνύσεις. Δυστυχώς βρίσκουν και κοροϊδεύουν.

Αν υπήρχε πολιτική βούληση, θα γίνονταν και η μεταφορά και λειτουργία των λατομείων στη νέα λατομική περιοχή. Στην πρόταση για αναγκαστική απαλλοτρίωση και κατάθεση των ενοικίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση, ψελλίζουν αόριστα και την ντύνουν με μια ασάφεια. Η δυνατότητα να μεταφέρουν το θέμα στα αρμόδια υπουργεία και να απαιτήσουν λύση ακόμα και νομοθετική, δεν τους περνάει από το μυαλό... Το να γίνει μια επιτροπή, η οποία να επισκεφθεί τους αρμόδιους υπουργούς και γενικούς γραμματείς με απαίτηση για άμεση διευθέτηση του ζητήματος, το βρίσκουν πέρα από τις κομματικές τους αρχές. Το να σηκώσουν μαύρες σημαίες και να κλείσουν τους δρόμους διεκδικώντας μαζί με τους πολίτες λύση, ή ακόμα το να κάνουν ό,τι έκανε και ο δήμαρχος Ελληνικού για να υποστηρίξει το συμφέρον των δημοτών του, απεργία πείνας, είναι δυστυχώς έξω από τις ιδεολογικές τους αρχές, είναι πολύ επαναστατικό γι' αυτούς, δεν γεννήθηκαν επαναστάτες.

Αρκετά λοιπόν, σας καταλάβαμε, παίζετε ένα στημένο παιχνίδι, "σικέ" όπως το χαρακτήρισε νομαρχιακός σύμβουλος, και πετάτε διαρκώς τη μπάλα στην κερκίδα για να κερδίσετε χρόνο. Ωραία, τον κερδίσατε τον χρόνο. Όμως τον αγώνα θα τον χάσετε. Και τα δικά σας ονόματα θα γραφτούν με μαύρα γράμματα στη λίστα των ονομάτων που κακοποίησαν αυτή την πόλη. Μαζί με το όνομα του διαρκώς απόντα, κ Κοτρωνιά, δήμαρχου της πόλης και προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΚΕ. Πότε θα ξυπνήσετε κύριε δήμαρχε;

21 Ιουν 2008

Λατομεία:
το Εφετείο Λαμίας κηρύσσει απαράδεκτη
τη συζήτηση της υπόθεσης
της λατομικής περιοχής Λαμίας


«Οι τοίχοι έχουν αυτιά και τα αυτιά σας τοίχους.» (Ψυρρής, Αθήνα)

21.6.2008

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την απομάκρυνση των λατομείων, βοηθώντας ίσως και το πολυδαίδαλο της νομοθεσίας και των εγκυκλίων, οδήγησε στο σημερινό χάος και στην παρανομία. Θύμα της, η πόλη και οι κάτοικοι, ιδιαίτερα της ανατολικής και βόρειας Λαμίας. Θύμα της το περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων των ανατολικών συνοικιών και η αισθητική. Τα αποτελέσματα και οι πληγές αυτής της πολιτικής θα κάνουν πολλά χρόνια να επουλωθούν. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε από τώρα τη λίστα αυτών που είχαν την ευθύνη και έπαιξαν με τις τύχες της πόλης, για να τους μνημονεύουμε…

Με τα καίρια ερωτήματα που προκύπτουν και με την απόρριψη από το τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο (εκτός εξαιρέσεων…), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μιας από τις εταιρείες, για συνέχιση της λειτουργίας με πρόσχημα την αποκατάσταση, λέμε ότι δεν υπάρχει πιο κάτω σκαλί…Επείγει να αναζητηθούν τα πραγματικά, τα ουσιαστικά αίτια της κρίσης των λατομείων και να πάψουν όσοι έχουν την ευθύνη να στρουθοκαμηλίζουν και να αρκούνται σε αφορισμούς και χαρακτηρισμούς. Αυτά που βλέπουμε και ζούμε στην περιοχή, είναι δικά τους έργα. Η καταδίκη και η καταψήφιση τους αντιστοιχεί. Είναι καταδίκη του έργου τους, που αυτοί κατασκεύασαν, αφήνοντας τα πράγματα να κυλάνε μόνα τους σε «συνεργασία» με τους αόρατους μηχανισμούς των μικρών και μεγάλων συμφερόντων.

Ο λαϊκισμός έχει και τα όριά του, ειδικά όταν συνοδεύεται με λευκά και αποχές. Ο κ νομάρχης είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη της υπόθεσης των λατομείων και για την αποτυχία, γιατί πάνω από πέντε χρόνια νομάρχης δεν μπόρεσε να τα απομακρύνει, όπως είχε υποσχεθεί, πριν αναλάβει αυτό το ρόλο. Τι τους κάνουν τους μάνατζερς που αποτυγχάνουν κ νομάρχη; Η ίδια ευθύνη αντιστοιχεί και στον κ δήμαρχο, ο οποίος απλά απουσιάζει…

Σε ό,τι αφορά την δεύτερη λατομική περιοχή, την οποία εξήγγειλε εδώ και δύο χρόνια ο κ νομάρχης, το μόνο που μπόρεσε να πει στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι ότι πιθανόν να αξιοποιηθεί ένα επιπλέον τμήμα, της ήδη εγκεκριμένης περιοχής, στην άλλη πλευρά. Μα, η ήδη εγκεκριμένη νέα λατομική περιοχή, έχει επτά θέσεις, για τις οποίες υπήρξε ενδιαφέρον μόνο για τις πέντε, άρα υπάρχουν ήδη δύο κενές. Είναι δυνατόν να υπάρξουν πάνω από επτά λατομεία, όταν ξέρουμε ότι τα μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας θα τελειώσουν σύντομα;

Αναρωτήθηκε με ρητορικό τρόπο γιατί η αποκατάσταση δεν έγινε μέχρι τώρα και γιατί να γίνει τώρα… Το δικό μας ερώτημα είναι, γιατί κύριε νομάρχη δεν τους ελέγξατε; Μήπως δεν ξέρατε ότι δεν κάνουν αποκατάσταση; Μήπως δεν εποπτεύετε εσείς τις Υπηρεσίες και τους Φορείς Ελέγχου; Θα μας τρελάνετε; Μήπως κάνουν αποκατάσταση οι άλλες εταιρείες;

Είπε ότι περιμένει να βγει η απόφαση του Εφετείου και ότι συμφωνεί στην αναγκαστική απαλλοτρίωση. Γιατί τότε δεν επέμεινε από την αρχή σ’ αυτή τη λύση; Αλλά, να που βγήκε η απόφαση, και το Εφετείο Λαμίας κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης της λατομικής περιοχής Λαμίας και που σημαίνει επανάληψη της δίκης σε ό, τι αφορά την διένεξη μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Ύστερα από την καινούργια εξέλιξη, εκτιμάμε ότι η καλύτερη λύση πια είναι η άμεση αναγκαστική απαλλοτρίωση και η μεταφορά των λατομικών επιχειρήσεων στη Νέα Λατομική Περιοχή χωρίς άλλες χρονοτριβές

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων

20 Ιουν 2008

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ


Τα λατομεία στη Λαμία
Όχι άλλες καθυστερήσεις

Λαμία, 19.2.2007

Συμπληρώθηκαν πάνω από 20 χρόνια από τότε που οι αρμόδιοι, κάτω από την πίεση των κατοίκων της Νέας Μαγνησίας και των κοινωνικών φορέων της πόλης, αποφάσιζαν τη δημιουργία της Λατομικής Περιοχής για να μεταφερθούν τα λατομεία που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου της Λαμίας. Η αδυναμία ακόμα και σήμερα της μεταφοράς των λατομείων δείχνει την ανικανότητα της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού, αλλά και της διοίκησης γενικότερα, να δρομολογήσουν τη λύση του προβλήματος. Πολλές αποφάσεις και ενέργειες στο παρελθόν περιέπλεξαν το πρόβλημα και δημιούργησαν βάση για νομικά τερτίπια, τα οποία οι λατόμοι αξιοποίησαν και αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο παρατείνοντας την παραμονή τους στη θέση που βρίσκονται σήμερα.

Με την τελευταία απόφαση του κ Νομάρχη για τη δημιουργία νέας λατομικής περιοχής περιπλέκεται ακόμα περισσότερο το ζήτημα και μετατίθεται χρονικά στο μακρινό μέλλον Όλοι ξέρουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες μελετών και εγκρίσεων που απαιτούνται για μια νέα λατομική περιοχή. Στην ουσία όμως η απόφαση του κ Νομάρχη καταργεί την ήδη εγκεκριμένη, στην οποία έχουν γίνει αγορές και επενδύσεις, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ασυδοσία των παλιών λατομείων, γιατί “o λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται”. Η κατάργηση της Λατομικής Περιοχής φαίνεται είναι επιλογή του κ Νομάρχη και βέβαια δεν γνωρίζουμε τους λόγους

Αυτή τη στιγμή η Λαμία, αλλά και ο Νομός, έχει ήδη έναν απαράδεκτο αριθμό λατομείων αδρανών υλικών. Εκτός από τα τέσσερα λατομεία στην περιοχή της ανατολικής Λαμίας, τα οποία συνεχίζουν την παράνομη για μας λειτουργία τους, υπάρχουν αρκετά στη Δυτική Λοκρίδα και στο Δομοκό, υπάρχουν δεκάδες «δανειοθάλαμοι» κατά μήκος της Εθνικής Οδού, χωρίς να ξεχνάμε και τις παράνομες και “νόμιμες” αμμοληψίες από τους χειμάρρους και το Σπερχειό. Επίσης στα σχέδια είναι και η λειτουργία των τριών νέων θέσεων “δανειοθαλάμων” στην Αγία Παρασκευή, στις Θερμοπύλες και στις Κομποτάδες, για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και άλλη λατομική περιοχή στη Λαμία.

Αντί ο κ Νομάρχης να διορίζει “επιτροπές” και να τάζει νέες λατομικές περιοχές, θα έπρεπε να κάνει σημαία του την απομάκρυνση των λατομείων και τη λειτουργία της ήδη εγκεκριμένης Λατομικής Περιοχής. Θα έπρεπε να κάνει σημαία του την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με την αυστηρή εφαρμογή των μελετών, ζητώντας την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τις τόσες παρανομίες, που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των λατομικών επιχειρήσεων στο νομό. Καμία από τις Υπηρεσίες του, που εμπλέκονται με το πρόβλημα της αποκατάστασης, δεν έκανε και δεν κάνει έλεγχο για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο εφαρμόζονται τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης, που έχουν εγκριθεί.

Αυτό που συμφέρει τους πολλούς κ Νομάρχη είναι η όσο το δυνατόν συγκέντρωση της λατομικής δραστηριότητας σε μια περιοχή για όλες τις ανάγκες των έργων. Είναι η φροντίδα για αποκατάσταση, ο σεβασμός στο περιβάλλον και το φυσικό τοπίο, ο σεβασμός στην υγεία των κατοίκων και των περιουσιακών τους στοιχείων, η εφαρμογή της νομοθεσίας από όλους Το αντίθετο συμφέρει τους λίγους, συμφέρει τους εργολάβους, που υπολογίζουν το κόστος μεταφοράς και θέλουν να το αποφύγουν, το οποίο όμως περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του κάθε έργου. Η αδυναμία να ελέγξετε τον κίνδυνο μονοπωλιακής λειτουργίας δεν πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία νέων λατομείων και νέων περιοχών. Και βέβαια κάποτε κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτή την ασυδοσία, που συντελείται σε βάρος των κατοίκων της πόλης της Λαμίας και του Νομού

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων ΠράσινωνΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ, ΩΣ ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!
ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ Ο ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ …ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ;


Κανείς δεν αμφισβητεί ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται αργά. Χωρίς άγχος και πίεση. Αυτό, θα πει κάποιος, έχει και την … οικολογία του. Άλλωστε εμείς οι οικολογούντες επικαλούμαστε το «αργό» και το «με χωρίς πίεση» για να δείξουμε, ότι όλα πρέπει να έχουν σαν μέτρο το καλό της υγείας μας, την ηρεμία μας.

Πριν λίγες μέρες συζητούσα με κάποιο γνωστό για την καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την Ολυμπιακή προετοιμασία. Δήλωσε, έλεγε, εθελοντής εδώ και δύο χρόνια, αλλά κανείς δεν τον ενόχλησε. Δεν υπάρχει κλίμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις άλλες χώρες που φιλοξένησαν Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε σοβαρή προετοιμασία για να καταλάβει ο κόσμος ότι κάτι θα συμβεί. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή όχι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως γίνονται σήμερα, κι αν έπρεπε να γίνουν στην Ελλάδα, κι εγώ είμαι ένας απ’ αυτούς, δεν σημαίνει ότι δεν έχει δίκιο. Το σημαντικό είναι βέβαια αυτό, στο οποίο καταλήξαμε με τον φίλο. Ότι η κοινωνία, οι άνθρωποι, είναι επιφυλακτικοί, μέχρι ανήσυχοι, για το θέμα αυτό. Ίσως κι αυτό είναι μια αιτία της καθυστέρησης.

Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω τελικά. Να υπενθυμίσω τοπικά τι σημαίνει καθυστέρηση για τα ελληνικά δεδομένα και να έρθω στο θέμα, που είναι τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ.

Δόθηκε πριν από λίγες μέρες σε κυκλοφορία ένα τμήμα της Εισόδου της πόλης της Λαμίας. Ένα έργο που κατασκευαζόταν δέκα (10) χρόνια, ναι, δέκα χρόνια. Ξεκίνησε το 1993 επί δημαρχίας Ντελή και τελείωσε 2003. Σημειώστε την καθυστέρηση

Εδώ και έντεκα (11) χρόνια, το 1992, ξεκίνησε μια προσπάθεια για την προστασία του Ξηριά, του χειμάρρου ανατολικά της Λαμίας, που ουσιαστικά είναι μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Όλοι συμφωνούσαν και συμφωνούν ότι υπάρχει μια πλήρης αταξία και μια συσσώρευση παράνομων καταπατήσεων της κοίτης και της πλημμυρικής ζώνης του χειμάρρου. Αλλά και όλοι κάνουν το κορόιδο. Από την αρχή, όλες οι προσπάθειες ήταν να γίνει η μελέτη οριοθέτησης της κοίτης και η απομάκρυνση των παράνομων καταπατητών. Έγινε υποτίθεται η μελέτη, παραδόθηκε από τον μελετητή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά μπήκε στα συρτάρια ορισμένων, μεταθέτοντας έτσι το θέμα στις «ελληνικές καλένδες». Δίκες επί δικών, αναφορές επί αναφορών, υποσχέσεις επί υποσχέσεων, αλλά στο δια ταύτα…μηδέν

Εδώ και δεκαοκτώ (18) χρόνια, από το 1985, ξεκίνησε η υπόθεση για την απομάκρυνση των λατομείων από την πόλη, που είναι δίπλα στην συνοικία της Νέας Μαγνησίας και των άλλων συνοικιών της Ανατολικής Λαμίας, πεντακόσια μέτρα από τα σπίτια. Από τότε ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες για την οριοθέτηση της Νέας Λατομικής Περιοχής. Έγινε η οριοθέτηση. Ακολούθησαν καυγάδες, δικαστήρια, αναστολές στις αναβολές, στραβά μάτια στις παρανομίες, ευθύνες, και τόσα άλλα Εκεί είναι ακόμη, και ποιος ξέρει μέχρι πότε!

Η προηγούμενη χρονιά ήταν χρονιά εκλογών για την Νομαρχιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από το 1985 πέρασαν πέντε, ναι πέντε, Δημοτικές Αρχές και τώρα είμαστε στην έκτη. Κανένας δήμαρχος, καμία δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε όπως έπρεπε, όπως όφειλε, ανάλογα με τη σημασία που έχει το θέμα για την πόλη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το θέμα «θάφτηκε» κυριολεκτικά, ακόμα κι από την αντιπολίτευση. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Αυτό λέει πολλά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δοκιμάζοντας να φρεσκάρουμε τη μνήμη των υπευθύνων, αλλά και τη δική μας, ρωτάμε:

Έχουν άδειες λειτουργίας τα λατομεία; Έχουν άδειες εκρηκτικών, άδειες μηχανολογικού εξοπλισμού, άδειες επέμβασης σε δασική έκταση; Εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές μελέτες, οι μελέτες αποκατάστασης; Τηρούνται τα χρονικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση;

Όσο τα πράγματα παραμένουν στάσιμα, όσο όλες οι πλευρές, εκτός βέβαια από τους κατοίκους, βολεύονται με την «αμηχανία» της δημόσιας διοίκησης (σκόπιμης ή όχι), όσο ο χορός των σκοπιμοτήτων καλά κρατεί, έχουμε κάθε δικαίωμα να καταγγέλλουμε την ανικανότητα των διοικούντων, να μιλάμε για διαπλοκές και παρανομίες ΟΛΩΝ όσων εμπλέκονται στην υπόθεση των λατομείων. Και έχουμε υποχρέωση όχι μόνο να καταγγέλλουμε, αλλά και να αντιδρούμε

Οι ενεργοί πολίτες πρέπει να αντιδράσουν με κάθε μορφή. Προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής για την Απομάκρυνση των Λατομείων. Υπήρχε γύρω στο 1992-1994 μια τέτοια επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων συλλόγων, συνοικιακών συμβουλίων κλπ, των όμορων περιοχών.

Σκοπός της επιτροπής προτείνεται να είναι:
- Η ανακαίνιση του ζητήματος της απομάκρυνσης, ο έλεγχος και η αποκατάσταση της νομιμότητας στην περιοχή των λατομείων, η αποκατάσταση της τάξης αλλά και της τιμής και της υπόληψης της δημόσιας διοίκησης.
- Η γνωστοποίηση του θέματος σε όλα τα κλιμάκια των αρμοδίων, μέχρι και τον κ Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαικής Ένωσης και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές. Επειδή αφορά την φθορά της υγείας αλλά και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής, το θέμα να δοθεί για έλεγχο στο Συνήγορο του Πολίτη καταθέτοντας τον πλήρη φάκελο των λατομείων.
- Εφ’ όσον υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία παρανομίας, να κατατεθούν μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα κατά παντός υπευθύνου
- Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, αν δεν ενημερώθηκε, και να απαιτήσουμε απάντηση. Να μάθει ότι τα λατομεία είναι ένα ακόμη «αγκάθι», όπως το κτίριο του Νοσοκομείου, το νερό στην Κωπαίδα και δεν ξέρω ποια άλλα.
- Τέλος, να κυκλοφορήσει κείμενο για τη συγκέντρωση υπογραφών, να τυπωθεί αφίσα για τη δημοσιοποίηση του θέματος, να γίνει αξιοποίηση των ΜΜΕ της πόλης μας και των κεντρικών ΜΜΕ

Παρακαλούμε όποιον ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Επιτροπή να επικοινωνήσει μαζί μας

Οφείλουμε αυτή την δραστηριότητα, αυτή την αντίδραση, στον εαυτό μας, στα παιδιά μας, στη συνείδησή μας. Ερωτήματα όπως: γιατί τόσα χρόνια δεν βρέθηκε λύση, γιατί το θέμα παραπέμπεται διαρκώς «από τον Άννα στον Καϊάφα» και στις ελληνικές καλένδες, ως πότε η υγεία των κατοίκων, το περιβάλλον, η αισθητική της πόλης, οι περιουσίες των πολιτών θα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα και τις υστεροβουλίες ορισμένων, ελαχίστων, πρέπει να βρουν τις απαντήσεις τους.-

Λαμία, 30/4/2003
Στέφανος Σταμέλλος


Προς
Επιθεώρηση Μεταλλείων Ν ΕλλάδαςΚύριε διευθυντή,

Έχουμε πληροφορηθεί ότι η λατομική επιχείρηση, που λειτουργεί στην περιοχή Μαυρομαντήλα του Δήμου Λαμιέων (πρώην ΜΠΕΤΟΜΑΡ), έχει υποβάλει αίτηση παράτασης λειτουργίας του Λατομείου.
Η επιχείρηση είχε πάρει παράταση λειτουργίας για τρία χρόνια με σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ο οποίος χρόνος εξαντλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004.
Επειδή μια τέτοια απόφαση για συνέχιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου λατομείου θα παρασύρει και τα άλλα λατομεία στην παράταση της λειτουργίας τους, όταν και γι’ αυτά λήξει το μέγιστος χρόνος νόμιμης (;) λειτουργίας τους, και επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια ασυδοσία, η οποία συντελείται σε βάρος των κατοίκων αυτής της πόλης, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε
1. αν πράγματι αυτό αληθεύει και
2. αν έγινε αποκατάσταση περιβάλλοντος σύμφωνα με την υποχρέωση της λατομικής επιχείρησης στον χρόνο παράτασης της λειτουργίας της

Λαμία, 25/2/2005

με εκτίμηση


Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
Π Μακροπούλου 6 Λαμία
Τηλ 22310-21007, 6977261256
E-mail: sstamell@otenet.gr
url: www.e-ecology.gr

14 Ιουν 2008

Λατομεία στη Λαμία, φθάνει πια η κοροϊδία!!

"ήμουνα νιος και γέρασα" συνηθίζεται να λέγεται σε επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις επί πολύ μακρό χρόνο.

Ξεκινάμε το θέμα των λατομείων στη Λαμία με στόχο να αναδείξουμε το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό, αισθητικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και όχι μόνο ζήτημα της πόλης. Έχει ένα παρελθόν κάποιων δεκαετιών. Έχει γίνει αντικείμενο δεκάδων καταγγελιών, πολλών συσκέψεων και πολλών υποσχέσεων, έχει γίνει αντικείμενο νομικών και δικαστικών ερμηνειών και αποφάσεων, έχουμε ακούσει μεγάλα λόγια και έχουμε μελετήσει εκατοντάδες σελίδες νόμων, εγκυκλίων και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκαταστάσεων. Έχουν αλλάξει δεκάδες Περιφερειάρχες, νομάρχες, τρεις δήμαρχοι και πόοοσοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι! Και τα λατομεία εδώ!

Κανείς από όλους αυτούς δεν ευθύνεται γι' αυτό! Όλοι είχαν την ΠΡΟΘΕΣΗ αλλά δεν μπόρεσαν!! και κάθε φορά ζητάνε την ψήφο των Λαμιωτών στο όνομα της απομάκρυνσης των λατομείων!!! και οι Λαμιώτες τους ψηφίζουν με τα δύο χέρια!!!!

Αφορμή για την έναρξη αυτή του διαλόγου είναι η 85/2008 απόφαση του Εφετείου, στο οποίο είχε προσφύγει το δημόσιο μετά την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία η έκταση αυτή της νέας Λατομικής Περιοχής κρίθηκε ως ιδιωτική. Η απόφαση του Εφετείου Λαμίας κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης της λατομικής περιοχής Λαμίας και που σημαίνει επανάληψη της δίκης και ουσιαστικά βρισκόμαστε στο στα ίδια(;) σε ό,τι αφορά την διένεξη μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου.


Η συνέχεια στο επόμενο. Στόχος μας είναι, και με τη βοήθεια των αναγνωστών, να "σηκώσουμε" το παρελθόν και να δημιουργήσουμε το μέλλον σε ό,τι αφορά τα λατομεία. Ένας φιλόδοξος στόχος. Υπάρχει, και το ξέρουν οι αναγνώστες, ένα πλούσιο αρχείο για τα λατομεία στα χέρια μας. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στον έλεγχο του πεπρωμένου μας, γιατί δυστυχώς κάποιοι άλλοι τον έχουν αναλάβει…